Gameday 2: alle 17 Eka-Girona, alle 20 Famila-Riga